mardi 8 juin 2010

Ceebtoom

Thov qha rua mej txhua tug paub hastas HKTF lub blog tsi dlha lawm. Vim peb moog khoom nrug Fecmim lub site lawm. Yog mej xaav paub dlejnum ntawm HKTF, mej moog saib huv Fecmim le nuav: www. fecmim.org ces mej nkaag moog rua ntawm koomhum txivtsev.

Kl. Txooj Neeb Vaaj